โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธารณา กลิ่นถือศีล
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนิตา ขวัญเมือง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงองุ่น
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญา จันโทมา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมิตา กองเกตุ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสายนฑี ม้าแก้ว
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณิศา วิริยะเมธากร
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิงหา บุญรัตน์ช่วง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอำพล แก้วดี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกษมพัฒน์ คล้ายวันเพ็ญ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลรัตน์ เขียนจตุรัส
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ พุทธวงค์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิรัชญา คูนาคำ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัตรา เพชรเมือง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเดือน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กขายอันดา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรพิมล ยี่สุ่นศรี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริยาภัทร วรรณทอง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรันย์พงษ์ พุ่มพยอม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิติกานย์ กำลังหาญ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐดนัย สิทธิสม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐภัทร ทุมสิริยวงศ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :