โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ ชื่นชม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์เอกราช ปัญญาวุโธ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล บุญชู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสุทธิ์ บุญศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ตองแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปราศาตร์ การอำนวย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ คำมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : เรืออากาศตรีศุภวัช บุญเส็ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ศรีเลิศชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชม อาจหาญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางแตงอ่อน อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารุณี พละเลิศ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ