โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แดงอร่าม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นางแตงอ่อน อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรัส อาคมเวช
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน บริบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริพุทธิคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทราวุฒิ ไกรนรา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อ-นามสกุล : นางไพลิน อ้นยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน เลขานุการ