โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
คณะบุคลากร

นางไพลิน อ้นยิ้ม
ครู คศ.2

นางสาวดารุณี พละเลิศ
ครู คศ.3

นางสำราญ วัจนะ
ครู คศ.3

นางสาวดวงใจ โพธิ์ขาว
ครู คศ.2

นายสมพร กัณหา
ครู คศ.2

นางจิราพร รักษี
ครู คศ.1

นางสาวกนิษฐา คงเหลี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวจิรนันท์ คล้ายคลัง
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย ดอนสระไพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารีรัตน์ วัฒนานนท์
ครูผู้ช่วย

นายทัศพร สุนทราลัย
ครูอัตราจ้าง

นายนิคม กลีบทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสกุลรัตน์ นาคดีล้วน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวดวงพร
ครูธุรการ

นางสาวสุริยา วงค์เครือศร
แม่ครัว