โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
คณะผู้บริหาร

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 086-3635515