โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารจากการไปดูงานบ้านท่าทุ่ม 68
แบบรายงาน TEPE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.27 KB 81
กระดาษ KM delivery Word Document ขนาดไฟล์ 58.57 KB 70
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 78
ตัวอย่างการเขียน ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 210 KB 83
คู่มือแผน ID Plan สพป.กจ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.82 KB 221
คู่มือประชาชน ใช้บริการสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 82
คู่มือประชาชน ขอใบแทนเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.43 KB 82
คู่มือประชาชน การเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.06 KB 87
คู่มือประชาชน การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.53 KB 83
คู่มือประชาชน การผ่อนผันเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.82 KB 84
คู่มือประชาชน การขอย้ายออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.22 KB 77
คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.52 KB 85
คู่มือประชาชน รับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.28 KB 84
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.78 KB 78