โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 146750
>เอกสารจากการไปดูงานบ้านท่าทุ่ม 146376
แบบรายงาน TEPE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.27 KB 146523
กระดาษ KM delivery Word Document ขนาดไฟล์ 58.57 KB 146593
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 146551
ตัวอย่างการเขียน ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 210 KB 146550
คู่มือแผน ID Plan สพป.กจ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.82 KB 146655
คู่มือประชาชน ใช้บริการสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 146655
คู่มือประชาชน ขอใบแทนเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.43 KB 146673
คู่มือประชาชน การเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.06 KB 146581
คู่มือประชาชน การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.53 KB 146632
คู่มือประชาชน การผ่อนผันเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.82 KB 146343
คู่มือประชาชน การขอย้ายออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.22 KB 146510
คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.52 KB 146750
คู่มือประชาชน รับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.28 KB 146782
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.78 KB 146498