โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
O17 E–Service
O17 E–Service
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Education Area Management Support System : AMSS++ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

School Management Support System : SMSS