โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

          พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการเรียนรู้ตามวัฒนธรรมประเพณี  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ส่งเสริมผู้เรียน บุคลากรให้มีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

4. สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากร ใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

5. สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ด้านอาชีพ เพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

6.  จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

7.  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

8.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนเห็นคุณค่า  ความสำคัญของความเป็นไทย และรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (GOALS)

๑.      นักเรียนและครูมีคุณธรรม จริยธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.      ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

๓.      ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยเต็มตามศักยภาพ

๔.      ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.      สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล