โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน


          โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๙  เดิมตั้งที่หมู่บ้านแก่งเรียง และมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านแก่งเรียง  ตามชื่อหมู่บ้าน  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงด้วยแฝกไม่มีฝากั้น  โต๊ะเรียนใช้ไม้ไผ่ทำเป็นฟากสำหรับรองเขียนและเป็นที่นั่งเรียน  ต่อมาประชาชนเห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อบุตรหลานของตน  จึงได้สละแรงงานและทุนทรัพย์ปลูกโรงเรียนกึ่งถาวรให้หนึ่งหลังเป็นเสาไม้จริง  หลังคามุงสังกะสี  แต่ยังไม่มีฝากั้นตามเดิม  ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกคือ  นายบุญช่วย  ประชากุล   ซึ่งทำการสอนคนเดียวตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เนื่องจากขาดแคลนอัตรากำลังครู  ที่จะมาช่วยสอน  และมีคนอื่นรับช่วงต่อเนื่องในทำนองเดียวกันอีกหลายคน   จนถึง  พ.ศ. ๒๕๐๐   นายทองดี  อุตคุตจันทร์  เป็นครูใหญ่  เห็นว่าโรงเรียนเดิมไม่ได้ตั้งอยู่ที่กลางหมู่บ้าน  ประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมทรุดโทรมมาก  จึงขออนุญาตย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าสบู่  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ทำให้นักเรียนเดินทางมาเรียนได้สะดวกขึ้น

          ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒    นายทองดี  อุตคุตจันทร์  ได้ขอย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านเกาะบุก  และทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสมยศ  มงคลสมัย  มาเป็นครูใหญ่

          ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๘  จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  และประชาชนได้สละเงินสมทบ๑๗,๕๕๐   บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ จ.  ขนาด ๒ ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง 

          ใน ปี พ.ศ.  ๒๕๐๙  โรงเรียนโอนสังกัดไปอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศทางราชการโดยมีเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงินงบประมาณ

          วันที่ ๙  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒  นายสมยศ  มงคลสมัย  ขอย้ายไปโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะและจังหวัดได้แต่งตั้ง  นายประเสริฐ  แดงอร่าม   เป็นครูใหญ่แทน

          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕   โรงเรียนได้ขยายการศึกษาออกไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  และได้แต่งตั้งนายประจวบ  วิริยาลัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  และในปีการศึกษานี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก. ขนาด  ๔  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง   และในวันที่  
๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  นายประเสริฐ  แดงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 

          วันที่  ๑๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙   โรงเรียนได้อพยพครั้งใหญ่  เนื่องจากน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  จำนวน  ๔  ห้องเรียนจำนวน  ๑  หลัง  พร้อมที่ดิน  ๕๐ ไร่ วันที่ ๑๘   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙  โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนชุมชน  และพร้อมกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  จึงทำให้เป็นอาคารเรียน   ๑๐  ห้องเรียน 
 
          วันที่ ๑๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑  ทางราชการได้ย้าย นายสมยศ มงคลสมัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทนนายประจวบ  วิริยาลัย   ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเจ้าเณร  และในปีนี้ทางราชการได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่เป็นภาคบังคับเรียน  ๖ ปี 

          วันที่ ๓๑  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๒๒ ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายไพโรจน์  บุญเกิด มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายประจวบ วิริยาลัย  ซึ่งขอย้ายไปโรงเรียนบ้านเสาหงส์  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 

          วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ทางราชการได้ประกาศโอนโรงเรียนประชาบาล  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ ๑๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๐   ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมจิต   น้ำใจตรง   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  แทนนายไพโรจน์ บุญเกิด    ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดหนองพลับ สปอ. ท่ามะกา  สปจ.กาญจนบุรี

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  โรงเรียนได้งบประมาณ จาก ส.ป.ช. ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท และ ฝ. ๓๐ พิเศษ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

         ปี พ.ศ.  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้งบประมาณ จาก ส.ป.ช. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ  ๔๒๔,๐๐๐  บาท

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๙    โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๑๐  ห้องเรียน   อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/ ๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  ๘  ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง  บ้านพักครูกรมสามัญ   จำนวน  ๔  หลัง 

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๕   โรงเรียนได้มอบห้องสมุด  จำนวน ๑ หลัง โดยการสนับสนุนเงิน  จำนวน ๑๔๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารห้องสมุด  จากเขื่อนศรีนครินทร์  การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย

           วันที่ 7  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   ได้มีการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( สปช.) เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ) และโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ประกอบไปด้วย อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค  อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละ  โดยมีอำเภอไทรโยคเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           วันที่ 18 มกราคม ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ย้ายจากสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มาอยู่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

          ปัจจุบันมีข้าราชการครู ๑๓  คน  ชาย ๓  คน หญิง ๑๐  คน  ครูอัตราจ้าง ๔ คน นักการภารโรง ๑  คน  มีนักเรียนทั้งหมด  ๒๗๘  คน  ชาย ๑๕๙ คน  หญิง ๑๑๙ คน   ทำการสอนตามหลักสูตรสถานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. ๒๕๕๑


ลงชื่อ...... สมจิต     น้ำใจตรง .........ผู้เขียน

            ( นายสมจิต   น้ำใจตรง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน