โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพรชัย ชูวงษ์วิชช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/06/2015
ปรับปรุง 28/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 46775
Page Views 53496
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน มุ่งพัฒนาระบบการบริหารเข้าสู่มาตรฐานสากล สรรค์สร้างให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ร่าเริง แจ่มใส รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แนวบูรณาการ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถพิเศษ จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามวัฒนธรรมประเพณี มีพัฒนาการเจริญเติบโตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียน ครู ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานสากล