โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2519
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :