โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่นๆ (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดแบบหอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2546
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว แบบรั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..